Založenie živnosti pre opatrovateľky v Rakúsku

Podmienky na vykonávanie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku na základe živnostenského oprávnenia sú:

- mať dostatočné vzdelanie – zdravotnícke vzdelanie, diplom, alebo zdravotnícky kurz – certifikát (opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodin)

- založenie živnostenského oprávnenia v Rakúsku a registrácia na živnostenskom úrade (Wirtschaftskammer)

- prihlásenie na všetkých inštitúciách – sociálne a zdravotné poistenie (SVS), finančný úrad (Finanzamt)
 

Založením živnosti sa stáva opatrovateľ/ka podnikateľským subjektom a musí dodržiavať určité pravidlá:

- opatrovateľ/ka vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy (Werkvertrag) uzavretej medzi živnostníkom a opatrovanou osobou, resp. medzi jej zástupcom

- pri dosiahnutí príjmu vystaviť pre svojho klienta Honorarnote (faktúra o odpracovanom turnuse) a viesť si evidenciu príjmov, prípadne aj evidenciu výdavkov

- sledovať výšku svojho ročného príjmu – pri prekročení hranice príjmu (čistý príjem 11.000,- €) – podávať daňové priznanie

- sledovať výšku svojho hrubého ročného príjmu - v prípade presiahnutia príjmu, má živnostník povinnosť viesť evidenciu výdavkov prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice 

- dodržiavať platenie kvartálnych odvodov

 

Založenie živnosti - nahlasuje sa v mestách na Magistráte, mimo miest na okresných úradoch Bezirkshauptmannschaft (BH) podľa miesta výkonu opatrovateľskej činnosti. Odosiela sa to na tlačive Gewerbeanmeldung spolu s príslušnými prílohami. Je potrebné, aby opatrovateľ/ka bola prihlásená na prechodný pobyt, bez tohto prihlásenia nie je možné založenie živnosti. Prihlásenie na prechodný pobyt (prostredníctvom formulára Meldezettel), môže urobiť rodina, v ktorej sa vykonáva opatrovateľská činnosť alebo opatrovateľ/ka na základe splnomocnenia rodiny.

Založenie živnosti príslušný BH oznámi na hospodárskej komore (WKO) a sociálnej poisťovni (SVS). Začatie podnikateľskej činnosti je potrebné oznámiť aj na finančnom úrade pomocou formulára Verf 24.
 

K založeniu živnosti sú potrebné tieto doklady: 

- Gewerbeanmeldung – žiadosť

- kópia občianskeho preukazu

- registre trestov v NJ, nie starší ako 3 mesiace

- Erklärung – prehlásenie o nevykonávaní podnikateľskej činnosti v Rakúsku

- doklad o prechodnom pobyte

- splnomocnenie na založenie živnosti

Naša agentúra zabezpečuje založenie živnosti všetkým zaregistrovaným opatrovateľom/kám, ktorí vycestujú do rodiny. Živnosť je spravidla založená do 3 - 5 dní od nástupu do rodiny, hneď ako obdržíme doklad o prechodnom pobyte (Meldebestätigung).

 

WKO – Wirtschaftskammer – Hospodárska komora – je to zoskupenie všetkých podnikateľských subjektov v Rakúsku. Každá spolková krajina má príslušnú hospodársku komoru. Na WKO sa oznamuje pozastavenie a obnovenie živnosti.

Každý opatrovateľ/ka sa založením živnosti stáva členom hospodárskej komory, je mu pridelené číslo WKO (Mitgliedsnummer) – toto číslo sa používa ako variabilný symbol pri úhrade členských poplatkov, ktoré sa platia raz ročne pre jednotlivé spolkové krajiny podľa miesta podnikania (Standortverlegung). Členské poplatky slúžia na financovanie jednotlivých hospodárskych skupín podnikateľov.

 

 

Poplatky vo WKO v jednotlivých spolkových krajinách Rakúska:  (overované 31.07.2020)

 

Viedeň (Wien)  80 €,-

Burgenland (Burgenland) 96 €,- 

Dolné Rakúsko (Niederösterreich) 38 €,-

Korutánsko (Kärnten) 108 €,-

Štajersko (Steiermark) 80 €,-

Horné Rakúsko (Oberösterreich) 80 €,-

Salzburg (Salzburg) 70 €,-

Tirolsko (Tirol) 89 €,-

Vorarlbersko (Vorarlberg) 55 €,-
 

Ak zmeníte miesto výkonu podnikateľskej činnosti v priebehu roka, napr. pol roka pracujete v inej spolkovej krajine, musíte zaplatiť poplatok v polovičnej výške.

V prípade, že máte živnosť pozastavenú – za obdobie pozastavenia platíte členské poplatky v polovičnej výške.

Členstvo v hospodárskej komore končí zrušením živnosti.

V prípade, že ste zaplatili členský poplatok vo viacerých spolkových krajinách, je možné si požiadať o započítanie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať.

 

Oznámenie podnikateľskej činnosti na Finančnom úrade – oznamuje sa to na tlačive Verf 24 (Fragebogen) - tento formulár slúži na oznámenie začatia podnikateľskej činnosti v Rakúsku. Oznamuje sa tam miesto výkonu podnikateľskej činnosti (pracovisko OP, spravidla je to adresa OO), dátum začatia prvého turnusu, predpokladaný príjem a zisk do konca súčasného roka a predpokladaný príjem a zisk v nasledujúcom roku vykonávania podnikateľskej činnosti v Rakúsku.

Fragebogen sa odosiela s prílohami a dotazníkom (Beiblatt) na príslušný finančný úrad podľa miesta podnikania (Standortverlegung). Je potrebné ho odoslať do 1 mesiaca od začatia podnikateľskej činnosti s príslušnými prílohami. Na základe údajov v tomto formulári, môže byť pridelené živnostníkovi daňové číslo (Steuernummer) a v nasledujúcom roku môže byť vyzvaný na podanie daňového priznania.

Napr. daňové číslo je potrebné v čase Koronakrízy pri vybavovaní podpory z Fondu núdze (Härtefall-fonds).

Ak podnikateľský subjekt ukončí svoju činnosť v Rakúsku zrušením živnosti – je potrebné to oznámiť na Finančnom úrade a zrušiť si daňové číslo formulárom Verf 25.

V prípade neodoslania tohto formulára vás môže finančný úrad vyzvať na podanie daňového priznania aj po zrušení živnosti.

 

Meldezettel – formulár na prihlásenie na prechodný pobyt v mieste trvalého bydliska opatrovanej osoby. Tento formulár je opatrovateľ/ka povinný odovzdať pri každom novom nástupe do novej rodiny opatrovanej osobe alebo splnomocnenému zástupcovi opatrovanej osoby, aby ho prihlásili na prechodný pobyt. Doklad o prihlásení (Meldebestätigung) je potrebné mať pri sebe pri každej ceste do a z Rakúska.

 

Odoslanie formulára E-106 - tento formulár slúži na to, aby OP mohla byť ošetrená na Slovensku, aj v Rakúsku, aj keď už na Slovensku nie je zdravotne poistená. Tento formulár odosielame my ako agentúra elektronicky na SVS a SVS už vyplnenú E-106 posiela elektronicky na príslušnú zdravotnú poisťovňu na Slovensku, ktorú opatrovateľ/ka pred vycestovaním mala. Spravidla ho rakúska inštitúcia SVS posiela do 3 mesiacov.

Ak nastane situácia, že Váš formulár E106 z nejakého dôvodu Sociálna poisťovňa v Rakúsku nespracovala, je nutné nás kontaktovať, aby sme danú situáciu vyriešili.

 

Všetky tieto úkony, ktoré my ako agentúra vykonávame v mene opatrovateľky, vykonávame na základe splnomocnenia, ktoré nám opatrovateľ/ka poskytne písomne.
 

 

 


Zdroje: www.wko.at, www.svs.at, oficiálne stránky Gemeinde v Rakúsku

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.