Pravidlá spracúvania osobných údajov

1. Základné údaje

1.1. Spoločnosť AT personalistika, s.r.o. pri svojej činnosti postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
1.2.  Prevádzkovateľom osobných údajov, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je :
             AT personalistika, s.r.o., adresa Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou
             
IČO: 46 788 425, email: support@fermeria.sk , tel. +421 918 604 826
             (ďalej len: „prevádzkovateľ“)

1.3.  Prevádzkovateľ má vymenovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje povereného zástupcu prevádzkovateľa: názov:  Bc. Martina Adiová
                               e-mail:  support@fermeria.sk
                               telefón: +421 918 604 826

1.4. Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
1.5.  Prevádzkovateľ vykonáva činnosť v oblasti sprostredkovania opatrovateľskej činnosti pre osoby hľadajúce opateru a pre osoby hľadajúce výkon opatrovateľskej činnosti ako samostatne zárobkovo činné osoby, a v uvedenej oblasti spracúva osobné údaje.

2. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

2.1.  Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré mu ako klient poskytnete alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získa na základe vyplnenia dopytu, objednávky alebo počas plnenia zmluvy (napr. IP adresa, logy, cookies) svojou činnosťou alebo z technického fungovania prevádzkovateľa na webe.
2.2.  Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje, ktoré sú nutné pre plnenie zmluvy.
2.3.  Účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú Vaše osobné údaje určené, je :

 • registrácia Vás v zozname vedenom prevádzkovateľom v oblasti opatrovateľskej činnosti,
 • vybavenie Vášho dopytu (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa), Vašej objednávky (vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky) a následne výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • poskytnutie Vašich osobných údajov, uvedených v zmluve, je nutnou požiadavkou pre riadne uzavretie a plnenie zmluvy, inak by prevádzkovateľ nemohol riadne plniť zmluvu,
 • zasielanie obchodných oznámení a výkon ďalších marketingových aktivít ohľadom služieb poskytovaných a zabezpečovaných prevádzkovateľom.

2.4.  Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov je :

a) plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
b) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov),
c) Váš výslovný súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia na účel poskytnutia služieb prevádzkovateľom (plnenia zmluvy),
d) Váš súhlas so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných oznámení) ak nebola urobená objednávka alebo uzatvorená zmluva.

2.5. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, preto neposkytnutie osobných údajov môže spôsobiť neuzatvorenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom.

3. Príjemcovia osobných údajov

3.1.  Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby :

 • ktoré pracujú pre prevádzkovateľa ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s prevádzkovateľom podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetovej stránky, softvéru prevádzkovateľa  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky,
 • ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre prevádzkovateľa, 
 • štátne orgány alebo inštitúcie podľa osobitných predpisov.

3.2.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním zazmluvnené osoby.
3.3.  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, t.j. mimo Európskej únie, alebo medzinárodnej organizácii.
3.4.  U prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1.  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje :

 • po dobu, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • po dobu, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, a pre archiváciu na daňové a účtovné účely (najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu,
 • po dobu, než je dopyt zamietnutý a záznam anonymizovaný.

4.2.  Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Práva týkajúce sa osobných údajov

5.1.  V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi podľa Zákona máte :

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
 • právo na opravu Vašich osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na údaje prevádzkovateľa,
 • právo podať návrh na začatie konania, ak si myslíte, že ste boli dotknutý na svojich právach ustanovených Zákonom, na Úrade na ochranu osobných údajov.

5.2.  Prevádzkovateľ oznámi Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel prostredníctvom určeného formulára.

6. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

6.1.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov

a) odosobnenie a šifrovanie osobných údajov,
b) zabezpečenie systémov spracúvania osobných údajov,
c) zálohovanie osobných údajov,
d)pravidelné hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.

6.2.  Technické opatrenia zabezpečujú uloženie dát v elektronickej podobe najmä zabezpečenie počítačov, webovej stránky, softvéru heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou. Technické opatrenia - uzamknutie priestorov, uzamknutie úložných skrín, zabezpečia osobné údaje v listinnej podobe.

7. Ostatné podmienky

7.1.  Odoslaním dopytu (objednávky) z internetového formulára na stránke http://www.atpersonalistika.sk/ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných  údajov a ochrany osobných údajov a akceptujete ich.
7.2.  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá zmeniť. Upravené znenie pravidiel spracúvania osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle nové znenie týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
7.3.  Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.mája 2018.

 

Prevádzkovateľ AT personalistika, s.r.o.

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.