Všeobecné obchodné podmienky

webového portálu www.atpersonalistika.sk

 1. Obchodná spoločnosť AT personalistika s.r.o., IČO: 46 788 425, so sídlom Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 26424/P (ďalej ako „prevádzkovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktorými upravuje práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a tretími osobami (klientmi, resp. ďalšími subjektmi) – používateľmi webstránky https://www.atpersonalistika.sk. Prevádzkovateľ je v zmysle predmetu podnikania poskytovateľom sprostredkovania opatrovateľskej činnosti a v rámci predmetu podnikania je oprávnený vykonávať aj sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb.

 2. Prevádzkovateľ v nasledujúcich ustanoveniach týchto VOP vymedzuje účel, spôsob použitia a základné podmienky zmluvného vzťahu pre používateľov webstránky. Iný účel vstupu a použitia webstránky https://www.atpersonalistika.sk ako je uvedený v týchto VOP sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené použitím webstránky na iný účel ako je vymedzený v týchto VOP. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody a ujmy spôsobené tretími osobami, na ktoré používatelia získali kontakt prostredníctvom prevádzkovanej webstránky.

 3. Administrátorom webstránky https://www.atpersonalistika.sk je prevádzkovateľ AT Personalistika s.r.o. (v texte ďalej aj ako „Administrátor”).

 4. Prostredníctvom tejto webstránky https://www.atpersonalistika.sk môže osoba prejaviť záujem o služby prevádzkovateľa, vykonaním registrácie na tejto webstránke (v texte aj ako „Používateľ ”). Používatelia vystupujú ako samostatne zárobkovo činné osoby v oblasti opatrovania osôb alebo záujemci o vykonávanie podnikateľskej činnosti opatrovania osôb. V rámci registrácie Používateľ vyplní svoje údaje - meno, priezvisko, telefónne číslo, email a bydlisko.  Používateľ zaškrtnutím vymedzeného políčka súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie a akceptuje pravidlá spracúvania osobných údajov.

 5. Používateľ uvedením svojich kontaktných údajov súhlasí, aby ho kontaktoval zástupca prevádzkovateľa. Po dokončení registrácie bude Používateľa telefonicky kontaktovať zástupkyňa Prevádzkovateľa, ktorá zašle Používateľovi link na kompletný registračný formulár a dohodne termín online pohovoru. Online pohovor môže Používateľ absolvovať telefonicky, cez aplikácie Skype, Whatsapp alebo Viber. Po odsúhlasení Používateľom a dohode o spolupráci, budú Používateľovi zaslané návrhy zmlúv.

 6. Používateľ vyplní kompletný formulár záujemcu o opatrovanie v Rakúsku, to znamená, že uvedie všetky povinné údaje (Osobné údaje: Druh opatrovania, Meno, Priezvisko, Obec/Mesto, Telefónne číslo, Pohlavie a Ďalšie údaje - informácie o zázname v registre trestov, informácie o živnosti v Rakúsku, prípadne jej dátum založenia, očakávaný plat (na deň/bruto v €), Znalosti a skúsenosti: znalosť nemeckého jazyka, dosiahnuté vzdelanie, iné kurzy a certifikáty, predošlé skúsenosti s opatrovaním, prípadne počet rokov praxe, informácia, či je používateľ fajčiar a či trpí alergiami) a odošle formulár. Používateľovi bude doručená potvrdzujúca emailová správa. Používateľ nemá možnosť ďalšieho úkonu / činnosti na webstránke https://www.atpersonalistika.sk. Vyplnené údaje sa uložia v databáze aplikácie Prevádzkovateľa.

 7. Používateľ zodpovedá za pravdivosť uvedených údajov a fotografií. Používateľ nesmie zasahovať do práv iných osôb, znevažovať ich dobré meno ani poškodzovať ich práva. Používateľ má zodpovednosť za nepravdivo uvedené údaje (najmä zamlčanie dôležitej informácie, pozmenenie osobných údajov, adresy miesta výkonu činnosti, a iné). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody na zdraví či majetku, spôsobené nepravdivými údajmi uvedenými Používateľmi.

 8. Kontaktné údaje Používateľ uvádza len v na to určenej časti. Svoju fotografiu pridáva Používateľ sám svojím úkonom, čím súhlasí s jej spracovaním Prevádzkovateľom v rámci ich zmluvného vzťahu.

 9. Ak sa chce Používať trvale odhlásiť - zrušiť svoj registračný účet na webstránke, zašle svoju požiadavku na zrušenie Prevádzkovateľovi e-mailom alebo písomne. O zrušení účtu Prevádzkovateľ informuje Používateľa. V prípade ak už Používateľ uzavrel zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom, zrušenie registrácie na Webstránke neznamená skončenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah može Používateľ ukončiť len postupom a z dôvodov v súlade so zmluvou a právnymi predpismi.

 10. Používatelia webstránky https://www.atpersonalistika.sk akceptujú, že na uvedenej webstránke, môžu byť umiestnené a viditeľné logá alebo reklamné oznámenia Prevádzkovateľa alebo iných tretích osôb. Reklamné oznámenia (logá, videá, obrázky) sa uverejňujú na základe zmluvy samostatne uzatvorenej s Prevádzkovateľom.

 11. Služby a cena
  Vytvorenie registračného účtu na webstránke https://www.atpersonalistika.sk je pre Používateľov bezplatné. Na webstránke je určený rozsah a obsah poskytovaných služieb. Používateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa a požiadať o bližšie vysvetlenie rozsahu a obsahu služieb. Cena za služby a poplatky, ktoré účtuje prevádzkovateľ, sú účtované samostatne podľa dohody s Prevádzkovateľom.

 12. V prípade vady poskytovaných služieb môže Používateľ reklamovať u Prevádzkovateľa vadu služby bezodkladne po zistení vady. Prevádzkovateľ preverí uvedené skutočnosti a bezodkladne oznámi Používateľovi svoje zistenia a spôsob nápravy vady.

 13. Používateľ nesmie poškodzovať meno Prevádzkovateľa, šíriť nepravdivé a skreslené informácie tretím osobám, a nesmie vyvíjať činnosť, aby akýmkoľvek spôsobom poškodil Prevádzkovateľa.

 14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať časovo a obsahovo vymedzené „akcie“ pre nových Používateľov, ale aj už pre existujúcich Používateľov. Prevádzkovateľ určuje termín začatia a ukončenia akcie. Podmienky akcie Prevádzkovateľ včas zverejňuje na svojej webstránke. Používateľ nemá právo si nárokovať akciu, v prípade, že nesplní podmienky požadované prevádzkovateľom na získanie týchto akcií.

 15. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia týchto VOP, najmä zaväzuje sa zaplatiť riadne a včas odplatu za služby podľa cenníka a týchto VOP.

 16. Prevádzkovateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že nebude používať osobné údaje, získané pri poskytovaní služieb Používateľom, na iné účely ako v súvislosti so svojou činnosťou a s plnením zmluvných povinností.

 17. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Základné zásady ochrany osobných údajov Používateľov webstránky a informácie o ich právach sú uvedené na webstránke v samostatnom dokumente Pravidlá spracúvania osobných údajov.

 18. Prevádzkovateľ vydáva tieto VOP, ktoré sú záväzné pre všetkých Používateľov webstránky https:/www.atpersonalistika.sk a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami Smerníc Európskej únie a príslušných zákonov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP. Vydaním nových VOP alebo zmenou VOP Prevádzkovateľom strácajú staré VOP platnosť dňom uverejnenia nových VOP alebo zmien VOP na webstránke.

 19. Pri používaní webstránky sa očakáva znalosť technických možností internetu a všeobecná zručnosť všetkých používateľov webstránky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto webstránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybným pripojením na portál.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.októbra 2020.

prevádzkovateľ AT personalistika s.r.o.
Anton Tekely, konateľ

 

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.