Rodinné prídavky pre opatrovateľky z Rakúska

Ako požiadať o rodinné prídavky v Rakúsku
 

Pri posúdení nároku na rodinné prídavky sa zohľadňuje či je žiadateľ v manželstve alebo ide o slobodného rodiča (samoživiteľa). Naša agentúra sa zaoberá vybavením rodinných prídavkov hlavne pre opatrovateľov/ky pracujúcich v Rakúsku na základe živnostenského oprávnenia. Priznanie nároku na rodinné prídavky upravuje zákon o rodinných vyrovnávacích príspevkoch – Familienlastenausgleichgesetz. Ak sa jedná o deti, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku, ale rodičia majú zamestnanie v Rakúsku alebo vykonávajú zárobkovú činnosť na základe rakúskej živnosti, nárok na rodinné prídavky posudzuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Posudzuje sa hlavne to, v ktorej krajine majú žiadatelia o rodinné prídavky zárobkovú činnosť.

Nárok na rodinné prídavky – na rodinné prídavky má nárok každá osoba, ktorá v príslušnom členskom štáte spadá pod právnej predpisy danej krajiny – na základe živnostenskej alebo závislej činnosti, na základe poberania dôchodku, alebo nárok na základe bydliska žiadateľa.

Nárok na rodinné prídavky majú:

-  rodičia dieťaťa

 - adoptívni rodičia

 - nevlastní rodičia

 - osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti a žijú s nimi v spoločnej domácnosti – dokladuje sa to potvrdením o trvalom pobyte, že žiadatelia o rodinné prídavky a deti žijú v spoločnej domácnosti.
 

V prípade súbehu nároku na rodinné prídavky v dvoch a viacerých členských štátov sa určí prednostné právo štátu, ktorý bude vyplácať rodinné prídavky a to do výšky, ktorá prevyšuje sumu v prvom členskom štáte.

Napr. môže nastať situácia, že rodinné prídavky sú vyplácané v mieste trvalého bydliska žiadateľa a z Rakúska je vyplácaný rozdiel, ktorý prevyšuje sumu vyplácanú na Slovensku,

alebo na Slovensku je zastavené vyplácanie rodinných prídavkov a vyplácané sú v plnej výške z Rakúska.

V prípade, že rodičia pracujú v rôznych členských štátoch a deti majú trvalý pobyt na Slovensku, nárok na rodinné prídavky je posudzovaný individuálne podľa právnych predpisov jednotlivých členských štátov.

Podľa právnych predpisov – ak je nárok na rodinné prídavky v plnej výške v Rakúsku (Ausgleichzahlung) alebo ak má nárok na výplatu rodinných prídavkov v štáte trvalého pobytu a v Rakúsku má nárok len na dorovnanie rozdielu rodinných prídavkov (Differenzahlung).

Nárok na rodinné prídavky má zväčša osoba, ktorá vedie domácnosť – čiže je predpoklad, ak to nie je dokázané inak, že je to matka detí. Ak je žiadateľom otec detí, v tomto prípade by sa matka mala vzdať nároku na výplatu rodinných prídavkov. 

Vzdanie sa nároku na rodinné prídavky podpisuje matka v samotnej žiadosti o rodinné prídavky, prípadne sa doloží k tomu aj doklad, že deti sú zverené otcovi (pri rozvedených rodičoch) alebo sa doloží doklad, že matka nepracuje v Rakúsku (pri manželoch).

 

Rodinné prídavky sa poberajú na:

1. neplnoleté deti

2. plnoleté deti do 24. roku života, ktoré študujú v dennej forme štúdia

a) ktoré študujú - jedná sa o štúdium na prípravu povolania – ak určená doba štúdia nebude prekročená za rok štúdia a nebude prekročená o nie viac ako jeden semester a celková doba štúdia  o nie viac ako jeden rok

predĺženie štúdia je možné len v prípade choroby alebo štúdia v zahraničí

v prípade materstva a starostlivosti o dieťa je možné predĺženi štúdia najviac o dva roky

pri zmene štúdia platia tieto pravidlá

          – štúdium možno zmeniť maximálne dvakrát

          – zmena nesmie byť po treťom semestri

b) nárok na rodinné prídavky, čo sa týka vysokých škôl, je v prvom roku štúdia priznaný automaticky

c) pri schválení rodinných prídavkov v 2. roku štúdia musia byť úspešne zložené skúšky v 1. roku štúdia a potvrdené pokračovanie štúdia v druhom roku (potvrdzuje sa to napr. výpisom známok za príslušné semestre preložené do NJ alebo ANJ)

plnoleté detí, ktoré študujú na Slovensku, a ich rodičia pracujú v Rakúsku, sú posudzované podľa rovnakých študijných kritérií ako deti občanov Rakúska

3. plnoleté deti do 25. roku života, ktoré sa na základe svojho zhoršeného zdravotného telesného alebo duševného postihnutia,  nevedia o seba postarať a ich stav si vyžaduje opateru (postihnutie vzniklo pred 21. rokom života)

4. plnoleté deti do 24. roku života – ak ukončia jedno štúdium a začnú ďalšie štúdium na prípravu povolania. Ďalšie štúdium musa začať v čo najkratšom termíne.

5. plnoleté deti do 21. roku života, ktoré sú evidované na úrade práce a nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti, príp. ak dávky neprevyšujú minimálny príjem

6. plnoleté deti do 25. roku života, na čas medzi ukončením vovjenskej alebo civilnej služby a začiatkom alebo pokračovaním štúdia, štúdium musí začať čo najskôr

7. plnoleté deti do 25. roku života, ak do 24. roku života vykonávajú civilnú alebo vojenskú službu službu a začnú alebo pokračujú v štúdiu a štúdium im bráni vo výkone povolania

8. plnoleté deti do 25. roku života so značným postihnutím, ktoré navštevujú školu zameranú na získanie odborného vzdelania a návšteva tejto školy im neumožňuje výkon povolania

9. plnoleté deti do 25. roku života, ak v mesiaci, v ktorom dovŕšili 24 rokov, stále študujú a pripravujú sa na neskorší výkon povolania a v čase do 24 rokov porodili dieťa alebo v tom čase je tehotná

10. plnoleté deti do 25. roku života

 - ak štúdium začalo v roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 19 rokov

-  dĺžka štúdia je minimálne 10 semestrov

-  dĺžka štúdia nebola prekročená z dôvodu prerušenia štúdia

11. plnoleté deti do 25. roku života, ktoré stále študujú a pred dovŕšením 24. roku života vykonávali po dobu 8-12 mesiacov dobrovoľnícku činnosť v organizácií zabezpečujúcej verejno-prospešné práce v rámci sociálnej starostlivosti

Nárok na rodinné prídavky vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom žiadateľ podlieha príslušným zákonom členskej krajiny.

Všetky podmienky nároku na rodinné prídavky u študujúcich detí upravuje zákon Studienförderungsgesetz  305/1992
 

Výška rodinných prídavkov
 

Nariadenie o prispôsobení rodinných prídavkov a daňových bonusov – Anpassungsverordnung - od 01.01.2019 bolo zavedené indexovanie dávok podľa životnej úrovne, dávky sa znižujú pre Slovákov o 35,90%. V roku 2022 bolo indexovanie zrušené. Za roky 2019, 2020, 2021, 2022 boli doplatené všetky rodinné prídavky automticky. Čo sa týka znížených daňových bonusov (negatívna daň), plynúcich z daňových priznaní za tieto roky - Finanzamt o tom informoval písomne. O vyplatenie týchto preplatkov je potrebné požiadať písomnou žiadosťou. Radi Vám s tým pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať. 

 

Rodinné prídavky v Rakúsku platné na rok 2023

Vek dieťaťa

Suma za mesiac

Daň.bonus na mes.

Od narodenia

120,61

61,79

Od 3 rokov

128,97

61,79

Od 10 rokov

149,70

61,79

Od 19 rokov

174,68

61,79

Daňový bonus je pripočítaný k rodinným prídavkom automaticky, netreba oň žiadať osobitne.


Rodinné prídavky v Rakúsku na rok 2023 spolu s daňovým bonusom

Vek dieťaťa

Suma za mesiac po znížení SPOLU

Od narodenia

182,40

Od 3 rokov

190,76

Od 10 rokov

211,49

Od 19 rokov

236,47

 

Od 1.1.2023 sa celková mesačná suma prídavkov na deti zvyšuje o súrodenecký príplatok.

2 deti, o 7,51 eur na každé dieťa

3 deti, o 18,41 eur na každé dieťa

4 deti, o 28,04 eur na každé dieťa

5 detí, o 33,86 eur na každé dieťa

6 detí, o 37,77 eur na každé dieťa

7 a viac detí, o 55,02 eur na každé dieťa

(Za mesiac september sa vyplácajú rodinné prídavky v dvojnásobnej výške a to tak základná suma ako aj súrodenecký príplatok za počet detí.)

Pre deti od 6. do 15 roka života sa vypláca k rodinným prídavkom v mesiaci september sumu 105,80 eur.

Rodinné prídavky sa vyplácajú buď jednorázovou sumou napr. raz ročne, alebo sú vyplácané mesačne na účet v Rakúsku, alebo na zahraničný účet (aj slovenský účet). 

O rodinné prídavky je potrebné požiadať. O príplatok pre postihnuté dieťa je potrebné požiadať osobitne. Na zdravotne ťažko postihnuté dieťa sa poskytuje príplatok k prídavkom vo výške 164,90 eur mesačne na jedno dieťa.

O rodinné prídavky a o príplatok na postihnuté dieťa je možné požiadať aj spätne a to až do piatich rokov od dátumu podania žiadosti.
 

Daňový bonus na dieťa - Kinderabsetzbetrag

Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný aj daňový bonus. O daňový bonus nie je potrebné žiadať, je vyplácaný automaticky spolu s rodinnými prídavkami. Výška daňového bonusu je 61,80 Eur mesačne na každé dieťa.
 

Príplatok pre viacdetné rodiny - Mehrkindzuschlag

Nárok výplatu tohto príplatku (Mehrkindzuschlag) je podmienení výplatou rodinných prídavkov a na základe výšky príjmu. Spoločný príjem rodičov nesmie presiahnuť sumu 55.000,- Eur ročne. Príjem manžela, partnera sa berie do úvahy, len vtedy, keď žijú v spoločnej domácnosti minimálne 6 mesiacov daného roka, ktorý predchádza roku, za ktorý sa podá žiadosť.

O tento príplatok pre viacdetné rodiny sa žiada v rámci daňového priznania podaného v Rakúsku za predchádzajúci kalendárny rok. Výška príplatku je 21,20 Eur mesačne za každé tretie a ďalšie dieťa, na ktoré sú priznané rodinné prídavky za príslušný rok. Ak ste o tento príplatok nepožiadali, môžete o neho požiadať spätne v daňovom priznaní za 5 rokov dozadu. O príplatok je potrebné žiadať každý rok, nevypláca sa automaticky.

 

Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov

 

Tlačivá k vybaveniu rodinných prídavkov (RP) v Rakúsku

 

 1/ Formuláre E401 a E411 -  správny postup pri používaní E formulárov je nasledovný: na základe predloženia žiadosti o rakúske rodinné dávky vyplní rakúska inštitúcia v časti A5 formulár E401 a E411 a pošle ich poštou na styčný orgán SR pre rodinné dávky (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorý ich čo najskôr odstúpi na priame vybavenie vecne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa (úrad). Tento úrad záležitosť prešetrí na základe čoho vyplní a potvrdí formuláre, ktoré následne zašle rakúskej inštitúcii. Formuláre majú slúžiť na výmenu informácií medzi inštitúciami a klient by nemal byť vôbec zainteresovaný do tejto výmeny. Tieto formuláre sa posielajú spolu so žiadosťou o RP a všetkými ostatnými formulármi na príslušn finančný úrad v Rakúsku. 

2/ Tabuľka o rodinných prídavkoch (výpis) potvrdenie o výške rodinných prídavkov, ktoré opatrovateľ/ka poberá z ÚPSVaR na Slovensku s rozpísaním danej výšky na jednotlivé mesiace. 

3/ Antrag auf Gewährung (einer Differenzzahlung) Beih 38

4/ Gewerberegisterauszug - rakúska živnosť 

5/ Werkvertrag - Zmluva s rakúskym klientom (kópia) je potrebné doložiť podpísané kópie zmlúv s každým klientom, u ktorého opatrovateľ/ka vykonávala opatrovateľskú činnosť, a to za to obdobie, za ktoré si uplatňuje rodinné prídavky. 

6/ Tabuľka príjmu Potvrdenie o príjme/odmene, ktoré zahraničný klient vypláca, resp. vyplatil opatrovateľovi/ke v období za ktoré si chce opatrovateľ/ka uplatniť rodinné prídavky. 

7/ Rodný list dieťaťa postačuje kópia rodného listu (nemusí byť preložené do nemeckého jazyka) 

8/ Potvrdenie o návšteve a)škôlky či základnej školy – stačí v slovenskom jazyku

b)strednej školy - toto potvrdenie nemusí byť preložené úradne do nemeckého jazyka, stačí v slovenčine. Pri strednej škole je potrebné doložiť úradne overenú kópiu vysvedčenia plus úradný preklad tejto kópie s pečiatkou prekladateľa, len v prípade ak je Vaše dieťa v čase vybavovania rodinných prídavkov študentom prvého ročníka vysokej školy.

c)vysokej školy, je nutné doložiť výpis známok (ak je Vaše dieťa staršie ako 18 rokov) za celý čas, za ktorý si chcete dať uplatniť rodinné prídavky, plus úradný preklad tohto výpisu známok s úradnou pečiatkou prekladateľa alebo je potrebné si dať potvrdiť formulár E402 (na vyžiadanie vám ho pošleme). 

9/ Číslo: IBAN a BIC pre medzinárodný prevod peňazí Obdrží opatrovateľ/ka na vyžiadanie od svojej banky. 

10/ Šek o vyplatení kvartálnych odvodov v Rakúsku Kópia šeku o vyplatení kvartálnych odvodov, a to za celé obdobie, za ktoré si chce opatrovateľ/ka uplatniť rodinné prídavky. 

11/ Potvrdenie o trvalom pobyte všetkých členov domácnosti - postačuje v slovenskom jazyku, nie je potrebný preklad (matka, otec, deti). 

12/ Vollmacht Plná moc, aby mohol zamestnanec zodpovedný za vybavovanie rodinných prídavkov komunikovať s finančným úradom.


 

1.Vydatatá / ženatý žiadateľ/ka

a) ak manžel pracuje - potvrdenie o zamestnaní manžela, rodinné prídavky sú vyplácané na Slovensku, nesmú sa zrušiť a rozdiel je doplácaný z Rakúska

b) ak má manžel živnosť – stačí kópia živnosti (netreba manželové daňové priznanie) rodinné prídavky sú vyplácané na Slovensku, nesmú sa zrušiť a rozdiel je doplácaný z Rakúska

c) ak je manžel nezamestnaný - potvrdenie o nezamestnanosti + potvrdenie o poberaní resp.nepoberaní dávky v nezamestnanosti z ÚP.Ak manžel nepoberá podporu v nezamestnanosti, rodinné prídavky vypláca Rakúsky štátv plnej výške. (Doložiť čestné prehlásenie v nem.jazyku, že nepoberá žiadne dávky.) Ak manžel poberá podporu v nezamestananosti, rodinné prídavky sú vyplácané na Slovensku, nesmú sa zrušiť a rozdiel je doplácaný z Rakúska.

2. Rozvedený/á opatrovateľ/ka

a) potvrdenie o rozvode, čiže rozvodový list, ktorý musí byť preložený úradne do nemeckého jazyka s úradnou pečiatkou prekladateľa, plus výšku výživného 

b) trvalý pobyt exmanžela

c) ak exmanžel pracuje - potvrdenie o zamestnaní exmanžela, rodinné prídavky sú vyplácané na Slovensku, nesmú sa zrušiť a rozdiel je doplácaný z Rakúska

3. Vdovec/vdova - nemusí dokladať úmrtný list, rodinné prídavky vypláca Rakúsky štát v plnej výške.

Slobodný rodič ( a matka/otec je známy) 

trvalý pobyt druhého rodiča 

ak druhý rodič pracuje - potvrdenie o zamestnaní druhého rodiča, rodinné prídavky sú vyplácané na Slovensku, nesmú sa zrušiť a rozdiel je doplácaný z Rakúska 

potvrdenie o zverení dieťaťa do starostlivosti, ktoré musí byť preložené úradne do nemeckého jazyka s úradnou pečiatkou prekladateľa, plus výška výživného

Slobodný rodič ( a matka/otec je neznámy) – rodinné prídavky vypláca Rakúsky štát v plnej výške
 

Odosielanie rodinných prídavkov

Žiadosť spolu so všetkými dokumentmi sa odosiela na Finančný úrad v Rakúsku podľa miesta pracoviska žiadateľa (čiže podľa miesta, kde má žiadateľ prechodný pobyt).

Rodinné prídavky sú schválené so spätnou platnosťou od dátumu nároku a vyplácané sú buď v jednorázovej sume alebo mesačne. O vyplácaní mesačne rozhoduje každý finančný úrad samostatne.

Ak žiadateľ mení miesto výkonu svojej činnosti, čiže mení rodinu a tým pádom aj prechodný pobyt – je potrebné túto skutočnosť oznámiť aj finančnému úradu a požiadať o preloženie vyplácania rodinných prídavkov na nový, miestne príslušný finančný úrad. Nový finančný úrad si následne vyžiada všetky podklady k rodinným prídavkom od pôvodného finančného úradu, prípadne ak tak neurobí – je potrebné požiadať o preloženie všetkých podkladov k rodinným prídavkom na nový finančný úrad. V ojedinelých prípadoch je potrebné podať novú žiadosť so všetkými podkladmi na nový finančný úrad.
 

Doloženie podkladov k rodinným prídavkom na pokračovanie vyplácania

V prípade, že končí vyplácanie rodinných prídavkov, Finančný úrad môže vyzvať žiadateľa o doloženie dokladov a potvrdenie formulárov. Finančný úrad zašle cca 1 mesiac pred ukončením vyplácania rodinných prídavkov list žiadateľovi s údajmi o deťoch a žiadateľovi so zoznamom dokladov, ktoré treba doložiť. Je potrebné doplniť, prípadne opraviť údaje v danom formulári a doložiť všetky potrebné doklady, ktoré finančný úrad žiada. Lehota na odoslanie tohto formulára s dokladmi je 4 týždne.

Ak žiadateľ nereaguje na tento list a neodošle príslušné doklady, môže sa stať, že vyplácanie rodinných prídavkov bude zrušené. V tomto prípade je potrebné podanie novej žiadosti o rodinné prídavky so všetkými potrebnými dokladmi.

Ak opatrovateľ/ka pozastaví alebo zruší živnosť – má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Finančnému úradu, aby zastavili vyplácanie rodinných prídavkov. Ak už boli rodinné prídavky vyplatené aj v čase pozastavenia alebo zrušenie živnosti, je povinný za dané obdobie tieto rodinné prídavky vrátiť.
 
 

Zdroj: Finančný úrad Rakúska

Aktualizované: 21.8.2020

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.