Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky a živnostníkov v Rakúsku a vrátenie dane

V záujme komplexného poskytovania služieb zabezpečujeme tiež „Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky a živnostníkov v Rakúsku a vrátenie dane“. Túto službu pre nás vykonáva partnerská spoločnosť Tpas, s.r.o.

Podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku ak pracujete v zahraničí ako živnostník

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Príjem opatrovateľa/opatrovateľky zo živnosti dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí sa považuje za zdaniteľný príjem, preto na Slovensku ste povinný podať daňové priznanie. Čo sa týka platenia daní od 01.01.2020 je zmena. Medzi Rakúskom a Slovenskom platí metóda zápočtu dane. Táto metóda spočíva v tom, že daňovník daň zaplatenú v druhom zmluvnom štáte započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Pri zamedzení dvojitého zdanenia príjmov dosiahnutých v zdaňovacom období za rok 2021 zo živnosti vykonávanej v Rakúsku dôjde v dôsledku uplatnenia metódy zápočtu dane v mnohých prípadoch k ich dodaneniu v SR, pretože daňovníci si nebudú môcť uplatniť daň na zápočet, ak v Rakúsku reálne žiadnu daň nezaplatili.
V daňovom priznaní na Slovensku si môžete uplatniť Daňový bonus na deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie, najviac však do 25 rokov veku, ak tento daňový bonus nepoberá druhý z rodičov. K slovenskému daňovému priznaniu je potrebné doložiť váš príjem za príslušný rok a kópie dokladov o zaplatených odvodov do SVS v Rakúsku.

Podmienky pre podanie daňového priznania v Rakúsku ak pracujete na Rakúsku živnosť

Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/opatrovateľka:

 • ktorí boli na jeho podanie vyzvaní príslušným Finančným úradom, t.j. keď dostanete poštou výzvu na podanie daňového priznania alebo Vám Finančný úrad doručí daňové formuláre
 • ak Váš čistý príjem zo živnosti presiahol za uplynulý rok, čiže za rok 2021, sumu 11.000,- €. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie.
 • Ak ste dosiahli príjem, ktorý podlieha zdaneniu podľa § 42 Abs. 1 Z 2 EStG 1988
 • Ak ste dosiahli príjem aj zo živnosti aj zo závislej činnosti súbežne
 • Ak ste dosiahli príjem zo závislej činnosti a ďalších príjmov vyšších ako 730,- eur – ak je daný príjem vyšší ako 12.000,- eur

Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania:

 • v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo, alebo ste už daňové priznanie za predchádzajúci rok podávali
 • ak nie ste vyzvaní Finančným úradom, tak daňové priznanie v Rakúsku môžete podať aj dobrovoľne

K daňovému priznaniu v Rakúsku je potrebné doložiť Váš príjem z opatrovania (napr. Honorarnote, alebo tabuľku príjmu) za príslušný rok, kópie dokladov o zaplatených odvodoch do SVS (napr. šeky, výpisy z účtu), po prípade aj kópie dokladov o zaplatenej doprave, zaplatené WKO, poplatky agentúre (ak si chcete uplatniť v daňovom priznaní skutočné výdaje). Ak ste poberali v Rakúsku nemocenské dávky z dobrovoľného pripoistenia (Unterstutzunggeld) je to považované za zdaniteľný príjem. Doložte doklady o takto vyplatenej sume PN.

Ku príjmom každého opatrovateľa/ky patrí :

 •        príjem za poskytované služby z opatrovania - Honorarnote
 •        príspevok na cestovné – Reisegeld
 •        vecné príjmy  (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug (6,54 na deň v AT)
 •        príspevok za úhradu sociálneho poistenia – Sozialversicherung

K výdavkom  je možné zarátať:

 • Skutočne vynaložené výdavky na odvody na sociálne poistenie príp. iné pripoistenia
 • + paušálne výdavky (12% z príjmu – Basispauschalierung)
 • alebo skutočne vynaložené výdavky, ktoré súvisia z vykonávanou činnosťou opatrovateľa napr. Doklady za cestovné, poplatky agentúre, WKO poplatky, poštovné, príp.ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou

Výška daňovej povinnosti v Rakúsku

Výška príjmu Sadzba dane platná pre rok 2016-2019 Sadzba dane platná od roku 2020, 2021
Do 11.000,- eur 0 % 0 %
Viac ako 11.000 – do 18.000 eur 25 % 20 %
Viac ako 18.000 – do 31.000 eur 35 % 35 %
Viac ako 31.000 – do 60.000 eur 42 % 42 %
Viac ako 60.000 – do 90.000 eur 48 % 48 %
Viac ako 90.000 – do 1.000 000 eur 50 % 50 %
Viac ako 1.000 000 eur 55 % 55 %

V daňovom priznaní si môžete uplatniť daňové bonusy za splnenia určitých podmienok.

Aj tieto bonus sa prispôsobili, resp. znížili na základe indexu životnej úrovne, ktorý je pre jednotlivé krajiny pravidelne určovaný štatistickým úradom. Pre Slovensko je koeficient zníženia 0,641 – to znamená, že bonusy sa ponižujú o 35,9%.

 1. Daňový bonus pre poberateľov rodinných prídavkov – volá sa to aj „Negatívna daň“. Dané bonusy sú pre samoživiteľov rodín (Alleinverdienerabsetzbetrag) a pre samoživiteľov detí (Alleinerzieherabsetzbetrag).
  Nárok na tieto bonusy je vtedy ak je splnená podmienka poberania rodinných prídavkov na deti za príslušný rok minimálne 7 mesiacov.
 1. Alleinverdienerabseztbetrag – bonus pre samoživiteľov rodín. Čiže nárok na tento bonus má vydatá/ženatý, partner/partnerka (ktorí žijú v spoločnej domácnosti) - ak ho nepoberá druhý z partnerov, za splnenia týchto podmienok. Je určený pre rodiny, ak je manžel/ka – partner/ka nezamestnaný/á alebo jeho príjem nepresiahne sumu 6.000,- eur za kalendárny rok.

V prípade cudzincov musí druhý manžel/ka – parner/ka doložiť potvrdenie o výške svojho príjmu na tlačive E9 (Bescheinigung EU/EWR). Toto potvrdenie sa posiela ako príloha daňového priznania daňovníka v Rakúsku.

Výška daňového bonusu

 • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00 eur ročne – suma po znížení 316,65 eur
 • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00 eur ročne – suma po znížení 428,83 eur
 • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00 eur ročne – suma po znížení 569,85 eur
 • na každé ďalšie dieťa +220,00 eur – suma po znížení 141,02 eur
 1. Alleinerzieherabsetzbetrag – bonus pre samoživiteľov detí. Nárok na tento bonus majú slobodné a rozvedené matky a otcovia, vdody, vdovci. V tomto prípade nie je potrebné dokladovať príjem na tlačive E9.

Výška daňového bonusu

 • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00 eur ročne – suma po znížení 316,65 eur
 • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00 eur ročne – suma po znížení 428,83 eur
 • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00 eur ročne – suma po znížení 569,85 eur
 • na každé ďalšie dieťa +220,00 eur – suma po znížení 141,02 eur
 1. Kinderfreibetrag – zrušený od 01.01.2019 – možné uplatniť v daňovom priznaní do roku 2018.
  Poberatelia rodinných prídavkov si mohli uplatniť zníženie základu dane a to o sumu vo výške 440,- eur na každé dieťa, na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky minimálne za 7 mesiacov daného roka. Tento bonus si môžete uplatniť aj pri nároku na bonusy pre samoživiteľov.
 1. Familienbonus Plus – nový bonus od 01.01.2019

Familienbonus plus – nazývaný aj bonus pre rodiny s deťmi. Nahrádza Kinderfreibetrag a výdavky na opatrovanie detí Kinderbetreuungskosten. Tieto bonusy doteraz znižovali vymeriavací základ. Familienbonus plu priamo znižuje daň. Výška bonusu závisí od veku dieťaťa.

 1. Do 18 roka života dieťaťa – daň sa znižuje o 125 eur mesačne (1.500 eur ročne), a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18. rok života. Suma bonusu po znížení 80,13 eur mesačne (961,50 eur ročne).
 2. Po 18. roku života dieťaťa  - daň sa znižuje o 41,68 eur mesačne (500 eur ročne) a to až do doby, pokiaľ je na dané dieťa nárok na rodinné prídavky - Familienbeihilfe. Po znížení 26,72 eur mesačne (320,50 eur ročne).

Ak z dôvodu nízkeho príjmu nevznikne daňová povinnosť – bonus sa neuplatní, čiže sa nevypláca. Familienbonus Plus sa uplatňuje len za tie mesiace, za ktoré sú vyplácané rodinné prídavky. Uplatňuje sa v daňovom priznaní formulárom L1k, resp. si ho môžu dať zamestnanci uplatniť formulárom E30 počas roka u zamestnávateľa. Familienbonus Plus si môžu na polovicu uplatniť obaja rodičia dieťaťa.

Cenník pre spracovanie Daňového priznania pre opatrovateľský personál a živnostníkov v Rakúsku:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku 39,90 €
Spracovanie daňového priznania v Rakúsku 59,90 €
Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT 69,90 €

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 31.03.2022
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2022, resp. 02.05.2022, v online forme do 30.06.2022

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou alebo e-mailom na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

Podmienky pre vrátenie dane, resp. podanie daňového priznania zo závislej činnosti  v Rakúsku ak pracujete ako zamestnanec v Rakúsku

Daňové priznanie zo závislej činnosti v Rakúsku je povinný podať každý zamestnanec, ktorý tam dosiahol zdaniteľný príjem:

 • Ak ste dosiahli príjem aj zo živnosti aj zo závislej činnosti súbežne
 • Ak ste dosiahli príjem zo závislej činnosti a ďalších príjmov vyšších ako 730,-
 • Ak ste v Rakúsku nepracovali počas kalendárneho roka celý rok
 • Ak máte nárok na odpočítateľnú položku na manželku a deti
 • Ak máte nárok na ďalšie odpočítateľné položky

O vrátenie dane prostredníctvom podania daňového priznanie zo závislej činnosti je možné požiadať v Rakúsku spätne za posledných 5 rokov. V rámci daňového priznania si môžete uplatniť vyplatenie daňových preplatkov a bonusov, ktoré vzniknú po podaní daňového priznania. Výška preplatku závisí do dĺžky pracovného pomeru počas kalendárneho roka a od samotnej situácie, v ktorej sa daňovník nachádza, či je slobodný, v manželstve, rozvedený, vdovec, alebo či vychováva maloleté deti.

K žiadosti o vrátenie dane je v prvom rade potrebný formulár EU/EWR (E9). Čiže daňovník pracujúci v Rakúsku si od svojho zamestnávateľa vyžiada potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Lohnzettel), potom musí najprv daňové priznanie z príjmov z Rakúska na Slovensku a následne musí požiadať slovenský daňový úrad o vydanie potvrdenia E9. Toto potvrdenie potom dokladá  k rakúskemu daňovému priznaniu o vrátenie dane.

Formulár E9 slúži na zistenie všetkých príjmov daňovníka dosiahnutých v kalendárnom roku aj mimo územia Rakúska. Bez tohto formuláre nie je možné požiadať o vrátenie dane z Rakúska. Ak by sa nedoložil formulár E9, tak v rakúskom daňovom priznaní by nemusel vzniknúť preplatok, preto je dôležité ho doložiť. Formulár E9 Vám vieme na vyžiadanie poskytnúť.

V Rakúskom daňovom priznaní zo závislej činnosti si môžete základ dane znížiť o rôzne položky a tým zvýšiť preplatok. Odpočítateľné položky musia spĺňať zákonom stanovené predpisy.

Odpočítateľné položky:

 • Arbeitskledung – pracovné oblečenie – musí súvisieť s výkonom vášho zamestnania
 • Arbeitsmittel – pracovné prostriedky – musia súvisieť s výkonom vášho zamestnania
 • Umzugskosten  - náklady spojené s presťahovaním – všetky výdavky, ktoré súvisia s presťahovaním a náklady s tým spojené
 • Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti, je dôležité tu zohľadňovať či ste slobodný, ženatý alebo či vychováte deti
 • Familienheimfahrten – náklady na cestovné do miesta svojho trvalého pobytu za rodinou
 • Fehlgelder -výdaje zamestnanca (účtenky, ktoré prepláca zamestnávateľ zamestancovi)
 • Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na dochádzanie do práce bicyklom
 • Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie za prácou – využívanie prostriedkov hromadnej dopravy
 • Reisekosten – cestovné náklady – sú to napr. náklady na ubytovanie, jazdu do zamestnania vlastným autom (je potrebné vedenie knihy jázd)
 • Telefongeühren – poplatky za telefón
 • Umzugskosten – náklady na sťahovanie

Iné ďalšie výdavky – napr.

 • Bewirtungsspesen – náklady na prevádzku pri istých udalostiach
 • Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné
 • Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a odborné časopisy
 • Fortbildungsaufwand -  náklady na ďalšie vzdelávanie
 • Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom

Pri všetkých týchto odpočítateľných položkách je potrebné všetko zdokladovať a mať ku tomu príslušné doklady (pokladničné doklady, faktúry..)

Taktiež si môžete uplatniť všetky bonusy na deti - bonus pre samoživiteľov rodín (Alleinverdienerabsetzbetrag) a pre samoživiteľov detí (Alleinerzieherabsetzbetrag), Familienbonus plus – nazývaný aj bonus pre rodiny s deťmi ako pri daňovom priznaní pre živnostníkov.

Daňový preplatok je vyplatený priamo rakúskym finančným úradom na účet klienta/daňovníka. Úhrada preplatku po podaní daňového priznania môže trvať 2-6 mesiacov, v závislosti od vyťaženosti finančného úradu. V prípade, že máte elektronickú komunikáciu z finančným úradom – daňové priznanie sa odovzdáva priamo cez portál finančného úradu a na danom portáli ste informovaný o všetkých vašich preplatkoch

Cenník pre vrátenie dane pre zamestnancov v Rakúsku zo závislej činnosti:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku + vyžiadanie tlačiva EU/EWR (E9) 39,90 €
Vrátenie dane z Rakúska 10% z vrátenej dane, minimálne 47,00 €

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 31.03.2022
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2022, resp. 02.05.2022, v online forme do 30.06.2022

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou alebo e-mailom na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

Ďalšie poskytované služby:

Okrem spracovania daňového priznania a vrátenia dane pre Vás vieme zabezpečiť vybavenie rodinných prídavkov v Rakúsku, pozastavenie/obnovenie živnosti, zrušenie živnosti s alebo bez daňového čísla, založenie, resp. zrušenie dobrovoľného zdravotného pripoistenia v Rakúsku, prípadne poskytujeme súčinnosť a poradenstvo pri iných administratívnych úkonoch.

Postup pri záväznej objednávke o tieto služby

1. Stiahnite si Záväznú objednávku.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si službu, ktorú požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou alebo e-mailom na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

Všetky bližšie informácie nájdete v tlačive Záväzná objednávka daňového priznania alebo nás prosím kontaktujte.

Zdroj: Finačná správa Slovenskej republiky
           Finančný úrad Rakúska

Aktualizované: 04.01.2022

Kontakt

Bc. Martina Adiová
Tel.: +421 918 604 826
Whatsapp/Viber: +421 918 604 826
E-mail: mzdy@atpersonalistika.sk

call