Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky a živnostníkov v Rakúsku a vrátenie dane

V záujme komplexného poskytovania služieb zabezpečujeme tiež „Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky a živnostníkov v Rakúsku a vrátenie dane“. Túto službu pre nás vykonáva partnerská spoločnosť Tpas, s.r.o.

Podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku ak pracujete v zahraničí ako živnostník

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Príjem opatrovateľa/opatrovateľky zo živnosti dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí sa považuje za zdaniteľný príjem, preto na Slovensku ste povinný podať daňové priznanie.

Čo sa týka platenia daní, tie sa pri príjmoch z Rakúska neplatia. Medzi Rakúskom a Slovenskom bola uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Uplatňuje sa metóda vyňatia príjmov. To znamená, že Vaše príjmy nebudú na Slovensku zdanené.

V daňovom priznaní na Slovensku si môžete uplatniť Daňový bonus na deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie, najviac však do 25 rokov veku, ak tento daňový bonus nepoberá druhý z rodičov.

K slovenskému a  daňovému priznaniu je potrebné doložiť váš príjem za príslušný rok a kópie dokladov o zaplatených odvodov do SVS v Rakúsku.

 

Podmienky pre podanie daňového priznania v Rakúsku ak pracujete na Rakúsku živnosť

Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/opatrovateľka:

 • ktorí boli na jeho podanie vyzvaní príslušným Finančným úradom, t.j. keď dostanete poštou výzvu na podanie daňového priznania alebo Vám Finančný úrad doručí daňové formuláre
 • ak Váš čistý príjem zo živnosti presiahol za uplynulý rok, čiže za rok 2020, sumu 11.000,- €. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie.
 • Ak ste dosiahli príjem, ktorý podlieha zdaneniu podľa § 42 Abs. 1 Z 2 EStG 1988
 • Ak ste dosiahli príjem aj zo živnosti aj zo závislej činnosti súbežne
 • Ak ste dosiahli príjem zo závislej činnosti a ďalších príjmov vyšších ako 730,- eur – ak je daný príjem vyšší ako 12.000,- eur

Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania:

 • v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo, alebo ste už daňové priznanie za predchádzajúci rok podávali
 • ak nie ste vyzvaní Finančným úradom, tak daňové priznanie v Rakúsku môžete podať aj dobrovoľne

K daňovému priznaniu v Rakúsku je potrebné doložiť Váš príjem z opatrovania (napr.Honorarnote, alebo tabuľku príjmu) za príslušný rok, kópie dokladov o zaplatených odvodoch do SVS (napr. šeky, výpisy z účtu), po prípade aj kópie dokladov o zaplatenej doprave, zaplatené WKO, poplatky agentúre (ak si chcete uplatniť v daňovom priznaní skutočné výdaje). Ak ste poberali v Rakúsku nemocenské dávky z dobrovoľného pripoistenia (Unterstutzunggeld) je to považované za zdaniteľný príjem. Doložte doklady o takto vyplatenej sume PN.

Ku príjmom každého opatrovateľa/ky patrí :

 •        príjem za poskytované služby z opatrovania - Honorarnote
 •        príspevok na cestovné – Reisegeld
 •        vecné príjmy  (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug (6,54 na deň v AT)
 •        príspevok za úhradu sociálneho poistenia – Sozialversicherung

K výdavkom  je možné zarátať:

 • Skutočne vynaložené výdavky na odvody na sociálne poistenie príp. iné pripoistenia
 • + paušálne výdavky (12% z príjmu – Basispauschalierung)
 • alebo skutočne vynaložené výdavky, ktoré súvisia z vykonávanou činnosťou opatrovateľa napr. Doklady za cestovné, poplatky agentúre, WKO poplatky, poštovné, príp.ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou

Výška daňovej povinnosti v Rakúsku

Výška príjmu

Sadzba dane platná

pre rok 2016-2019

Sadzba dane platná

od roku 2020

Do 11.000,- eur

0 %

0 %

Viac ako 11.000 – do 18.000 eur

25%

20 %

Viac ako 18.000 – do 31.000 eur

35 %

35 %

Viac ako 31.000 – do 60.000 eur

42 %

42 %

Viac ako 60.000 – do 90.000 eur

48 %

48 %

Viac ako 90.000 – do 1.000 000 eur

50 %

50 %

Viac ako 1.000 000 eur

55 %

55 %

 

V daňovom priznaní si môžete uplatniť daňové bonusy za splnenia určitých podmienok.

Aj tieto bonus sa prispôsobili, resp. znížili na základe indexu životnej úrovne, ktorý je pre jednotlivé krajiny pravidelne určovaný štatistickým úradom. Pre Slovensko je koeficient zníženia 0,641 – to znamená, že bonusy sa ponižujú o 35,9%.

 1. Daňový bonus pre poberateľov rodinných prídavkov – volá sa to aj „Negatívna daň“. Dané bonusy sú pre samoživiteľov rodín (Alleinverdienerabsetzbetrag) a pre samoživiteľov detí (Alleinerzieherabsetzbetrag).
  Nárok na tieto bonusy je vtedy ak je splnená podmienka poberania rodinných prídavkov na deti za príslušný rok minimálne 7 mesiacov.
 1. Alleinverdienerabseztbetrag – bonus pre samoživiteľov rodín. Čiže nárok na tento bonus má vydatá/ženatý, partner/partnerka (ktorí žijú v spoločnej domácnosti) - ak ho nepoberá druhý z partnerov, za splnenia týchto podmienok. Je určený pre rodiny, ak je manžel/ka – partner/ka nezamestnaný/á alebo jeho príjem nepresiahne sumu 6.000,- eur za kalendárny rok.

V prípade cudzincov musí druhý manžel/ka – parner/ka doložiť potvrdenie o výške svojho príjmu na tlačive E9 (Bescheinigung EU/EWR). Toto potvrdenie sa posiela ako príloha daňového priznania daňovníka v Rakúsku.

Výška daňového bonusu

 • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00 eur ročne – suma po znížení 316,65 eur
 • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00 eur ročne – suma po znížení 428,83 eur
 • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00 eur ročne – suma po znížení 569,85 eur
 • na každé ďalšie dieťa +220,00 eur – suma po znížení 141,02 eur
 1. Alleinerzieherabsetzbetrag – bonus pre samoživiteľov detí. Nárok na tento bonus majú slobodné a rozvedené matky a otcovia, vdody, vdovci. V tomto prípade nie je potrebné dokladovať príjem na tlačive E9.

Výška daňového bonusu

 • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00 eur ročne – suma po znížení 316,65 eur
 • bonus s príplatkom na dve deti: 669,00 eur ročne – suma po znížení 428,83 eur
 • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00 eur ročne – suma po znížení 569,85 eur
 • na každé ďalšie dieťa +220,00 eur – suma po znížení 141,02 eur
 1. Kinderfreibetrag – zrušený od 01.01.2019 – možné uplatniť v daňovom priznaní do roku 2018.
  Poberatelia rodinných prídavkov si mohli uplatniť zníženie základu dane a to o sumu vo výške 440,- eur na každé dieťa, na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky minimálne za 7 mesiacov daného roka. Tento bonus si môžete uplatniť aj pri nároku na bonusy pre samoživiteľov.
 1. Familienbonus Plus – nový bonus od 01.01.2019

Familienbonus plus – nazývaný aj bonus pre rodiny s deťmi. Nahrádza Kinderfreibetrag a výdavky na opatrovanie detí Kinderbetreuungskosten. Tieto bonusy doteraz znižovali vymeriavací základ. Familienbonus plu priamo znižuje daň. Výška bonusu závisí od veku dieťaťa.

 1. Do 18 roka života dieťaťa – daň sa znižuje o 125 eur mesačne (1.500 eur ročne), a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18. rok života. Suma bonusu po znížení 80,13 eur mesačne (961,50 eur ročne).
 2. Po 18. roku života dieťaťa  - daň sa znižuje o 41,68 eur mesačne (500 eur ročne) a to až do doby, pokiaľ je na dané dieťa nárok na rodinné prídavky - Familienbeihilfe. Po znížení 26,72 eur mesačne (320,50 eur ročne).

Ak z dôvodu nízkeho príjmu nevznikne daňová povinnosť – bonus sa neuplatní, čiže sa nevypláca.

Familienbonus Plus sa uplatňuje len za tie mesiace, za ktoré sú vyplácané rodinné prídavky.

Uplatňuje sa v daňovom priznaní formulárom L1k, resp. si ho môžu dať zamestnanci uplatniť formulárom E30 počas roka u zamestnávateľa.

Familienbonus Plus si môžu na polovicu uplatniť obaja rodičia dieťaťa.

 

 

Zdroj: Finačná správa Slovenskej repubplika
          Finančný úrad Rakúska

Aktualizované: 04.01.2021

 

Cenník pre spracovanie Daňového priznania pre opatrovateľský personál a živnostníkov v Rakúsku:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku .................................................... 39,90 € s DPH
Spracovanie daňového priznania v Rakúsku ......................................................... 59,90 € s DPH
Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT ................................................. 69,90 € s DPH

 

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 31.03.2021
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2021, v online forme do 30.06.2021

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

 

Všetky bližšie informácie nájdete v tlačive Záväzná objednávka daňového priznania alebo nás prosím kontaktujte.

 

Kontakt

Bc. Martina Adiová
Tel.: +421 918 604 826
Whatsapp/Viber: +421 918 604 826
E-mail: mzdy@fermeria.sk

 

call