Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky a živnostníkov v Rakúsku a vrátenie dane

V záujme komplexného poskytovania služieb zabezpečujeme tiež „Spracovanie daňového priznania pre opatrovateľky a živnostníkov v Rakúsku a vrátenie dane“. Túto službu pre nás vykonáva partnerská spoločnosť Tpas, s.r.o.

Podmienky pre podanie daňového priznania na Slovensku ak pracujete v zahraničí ako živnostník

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Príjem opatrovateľa/opatrovateľky zo živnosti dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí sa považuje za zdaniteľný príjem, preto na Slovensku ste povinný podať daňové priznanie. Čo sa týka platenia daní od 01.01.2020 je zmena. Medzi Rakúskom a Slovenskom platí metóda zápočtu dane. Táto metóda spočíva v tom, že daňovník daň zaplatenú v druhom zmluvnom štáte započíta na úhradu dane podľa tohto zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Pri zamedzení dvojitého zdanenia príjmov dosiahnutých v zdaňovacom období za rok 2023 zo živnosti vykonávanej v Rakúsku dôjde v dôsledku uplatnenia metódy zápočtu dane v mnohých prípadoch k ich dodaneniu v SR, pretože daňovníci si nebudú môcť uplatniť daň na zápočet, ak v Rakúsku reálne žiadnu daň nezaplatili.
V daňovom priznaní na Slovensku si môžete uplatniť Daňový bonus na deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie, najviac však do 25 rokov veku, ak tento daňový bonus nepoberá druhý z rodičov. K slovenskému daňovému priznaniu je potrebné doložiť váš príjem za príslušný rok a kópie dokladov o zaplatených odvodov do SVS v Rakúsku.

Nárok na daňový bonus na rok 2023

Daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Daňový bonus na vyživované dieťa v roku 2023 predstavuje:

 • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
 • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku;  za mesiace január až apríl iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov. Od 1.5.2023 si môže daňovník uplatniť súčasne daňový bonus a poberať aj dotáciu na stravu

Na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2023 sa posudzuje čiastkový základ dane:

Čiastkovým základom dane je:

 • v prípade zamestnanca v podstate čistá mzda (hrubá mzda mínus odvody platené zamestnancom);
 • v prípade SZČO podnikateľské príjmy mínus daňové výdavky. Ak si SZČO uplatňuje paušálne výdavky, tak podnikateľské príjmy mínus 60 % z týchto príjmov mínus odvody zaplatené do Sociálnej či zdravotnej poisťovne za SZČO – v tomto prípade sú paušálne výdavky SZČO síce na jednej strane výrazne výhodné (znižujú základ dane a teda aj daň), no na druhej strane nevýhodné (čím je nižší základ dane, tým skôr môže obmedziť sumu prípadného daňového bonusu). V praxi je preto v každom prípade vhodné zvážiť, ktorý z rodičov si bonus uplatní a akým spôsobom – často môže byť výhodnejšie, aby si uplatňovala napríklad matka dieťaťa z príjmov zo zamestnania a to na mesačnej báze, ako otec živnostník s paušálnymi výdavkami.

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa príjmy spočítajú od oboch rodičov. Za splnenia podmienok a spočítania čiastkových základov dane si môže daňový bonus na vyživované dieťa uplatniť len jeden z rodičov. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo ich úhrn, môže pri podaní daňového priznania k dani z príjmov navýšiť svoj základ dane o úhrn základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, resp. o pomernú časť základov dane druhej oprávnenej osoby, ak táto druhá oprávnená osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane
(čiastkového základu dane)
1 20%
2 27%
3 34%
4 41%
5 48%
6 a viac 55%

 

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa cez podané daňové priznanie k dani z príjmov, je povinný k daňovému priznaniu priložiť doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to

- kópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpisu z rodného listu, alebo dokladu o osvojení dieťaťa, alebo sobášneho listu,  a to iba v prípade, ak ho daňovník správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch,
- potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej škole (ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku), alebo       potvrdenie  príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, a to iba v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napríklad ak študuje na škole v zahraničí),
- potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného  úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Podmienky pre podanie daňového priznania v Rakúsku ak pracujete na Rakúsku živnosť

Daňové priznanie v Rakúsku je povinný podať každý opatrovateľ/opatrovateľka:

 • ktorí boli na jeho podanie vyzvaní príslušným Finančným úradom, t.j. keď dostanete poštou výzvu na podanie daňového priznania alebo Vám Finančný úrad doručí daňové formuláre
 • ak Váš čistý príjem zo živnosti presiahol za uplynulý rok, čiže za rok 2023, sumu 11.693,- €. Pri príjme pod touto hranicou nie je potrebné podávať daňové priznanie.
 • Ak ste dosiahli príjem, ktorý podlieha zdaneniu podľa § 42 Abs. 1 Z 2 EStG 1988
 • Ak ste dosiahli príjem aj zo živnosti aj zo závislej činnosti súbežne
 • Ak ste dosiahli príjem zo závislej činnosti a ďalších príjmov vyšších ako 730,- eur – ak je daný príjem vyšší ako 12.756,- eur

Finančný úrad v Rakúsku môže aj v priebehu roka vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania:

 • v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo, alebo ste už daňové priznanie za predchádzajúci rok podávali
 • ak nie ste vyzvaní Finančným úradom, tak daňové priznanie v Rakúsku môžete podať aj dobrovoľne

K daňovému priznaniu v Rakúsku je potrebné doložiť Váš príjem z opatrovania (napr. Honorarnote, alebo tabuľku príjmu) za príslušný rok, kópie dokladov o zaplatených odvodoch do SVS (napr. šeky, výpisy z účtu), po prípade aj kópie dokladov o zaplatenej doprave, zaplatené WKO, poplatky agentúre (ak si chcete uplatniť v daňovom priznaní skutočné výdaje). Ak ste poberali v Rakúsku nemocenské dávky z dobrovoľného pripoistenia (Unterstutzunggeld) je to považované za zdaniteľný príjem. Doložte doklady o takto vyplatenej sume PN.

Ku príjmom každého opatrovateľa/ky patrí :

 •        príjem za poskytované služby z opatrovania - Honorarnote
 •        príspevok na cestovné – Reisegeld
 •        vecné príjmy  (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug (6,54 na deň v AT)
 •        príspevok za úhradu sociálneho poistenia – Sozialversicherung

K výdavkom  je možné zarátať:

 • Skutočne vynaložené výdavky na odvody na sociálne poistenie príp. iné pripoistenia
 • + paušálne výdavky (12% z príjmu – Basispauschalierung)
 • alebo+ paušálne výdavky (20% z príjmu – Basispauschalierung) - tieto výdavky možno použiť za splnenia určitých podmienok
 • alebo skutočne vynaložené výdavky, ktoré súvisia z vykonávanou činnosťou opatrovateľa napr. Doklady za cestovné, poplatky agentúre, WKO poplatky, poštovné, príp.ďalšie výdavky súvisiace s činnosťou

Výška daňovej povinnosti v Rakúsku

Výška príjmu Sadzba dane platná pre rok 2016-2019 Sadzba dane platná od roku 2020, 2021, 2022
Do 11.000,- eur 0 % 0 %
Viac ako 11.000 – do 18.000 eur 25 % 20 %
Viac ako 18.000 – do 31.000 eur 35 % 35 %
Viac ako 31.000 – do 60.000 eur 42 % 42 %
Viac ako 60.000 – do 90.000 eur 48 % 48 %
Viac ako 90.000 – do 1.000 000 eur 50 % 50 %
Viac ako 1.000 000 eur 55 % 55 %

 

Nové sadzby dane v Rakúsku pre rok 2023:

Výška príjmu Sadzba dane platná pre rok 2023
Do 11.693,- eur 0 %
Viac ako 11.693 – do 19.134 eur 20 %
Viac ako 19.134 – do 32.075 eur 30 %
Viac ako 32.075 – do 62.080 eur 41 %
Viac ako 62.080 – do 93.120 eur 48 %
Viac ako 93.120 – do 1.000 000 eur 50 %
Viac ako 1.000 000 eur 55 %

V daňovom priznaní si môžete uplatniť daňové bonusy za splnenia určitých podmienok.

 1. Daňový bonus pre poberateľov rodinných prídavkov – volá sa to aj „Negatívna daň“. Dané bonusy sú pre samoživiteľov rodín (Alleinverdienerabsetzbetrag) a pre samoživiteľov detí (Alleinerzieherabsetzbetrag).
  Nárok na tieto bonusy je vtedy ak je splnená podmienka poberania rodinných prídavkov na deti za príslušný rok minimálne 7 mesiacov.
 1. Alleinverdienerabseztbetrag – bonus pre samoživiteľov rodín. Čiže nárok na tento bonus má vydatá/ženatý, partner/partnerka (ktorí žijú v spoločnej domácnosti) - ak ho nepoberá druhý z partnerov, za splnenia týchto podmienok. Je určený pre rodiny, ak je manžel/ka – partner/ka nezamestnaný/á alebo jeho príjem nepresiahne sumu 6.312,- eur za kalendárny rok.

V prípade cudzincov musí druhý manžel/ka – parner/ka doložiť potvrdenie o výške svojho príjmu na tlačive E9 (Bescheinigung EU/EWR). Toto potvrdenie sa posiela ako príloha daňového priznania daňovníka v Rakúsku.

Výška daňového bonusu pre rok 2023

 • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 520,00 eur ročne
 • bonus s príplatkom na dve deti: 704,00 eur ročne
 • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 936,00 eur ročne
 • na každé ďalšie dieťa +232,00 eur
 1. Alleinerzieherabsetzbetrag – bonus pre samoživiteľov detí. Nárok na tento bonus majú slobodné a rozvedené matky a otcovia, vdody, vdovci. V tomto prípade nie je potrebné dokladovať príjem na tlačive E9.

Výška daňového bonusu pre rok 2023

 • bonus s príplatkom na jedno dieťa: 520,00 eur ročne
 • bonus s príplatkom na dve deti: 704,00 eur ročne
 • bonus s príplatkom na tretie dieťa: 936,00 eur ročne
 • na každé ďalšie dieťa +232,00 eur – suma po znížení
 1. Kindermehrbetrag – na každé dieťa na rok, za splnenia určených podmienok
 • suma 550,00 eur na rok na každé dieťa
 1. Familienbonus Plus – nový bonus od 01.01.2019

Tento bonus nahrádza doteraz uplatňovaný Kinderfreibetrag (440eur ročne) a tiež aj výdavky na opatrovanie detí-Kinderbetreuungskosten. Tieto pôvodné bonusy ale znižovali len daňový vymeriavací základ, pričom Familienbonus PLUS  priamo znižuje daň.

Výška bonusu závisí od veku dieťaťa.

Do 18. roka života dieťaťa:

- sa znižuje daň o 166,68eur mesačne (2.000,16 eur ročne), a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18. rok života.

- Za roky 2019 až 2021 to bolo 125,00 mesačne, teda 1.500,00eur ročne

Po 18. roku života dieťaťa:

- sa znižuje daň o 54,18 eur mesačne (650,16 eur ročne) a to až do doby, pokiaľ je na dané dieťa nárok na rodinné prídavky - Familienbeihilfe.

- od roku 2024 sa znižuje daň o 58,33 eur (ročne o 700,00eur)

- Za roky 2019 až 2021 to bolo 41,66eur mesačne, teda 500,00eur ročne

Ak z dôvodu nízkeho príjmu nevznikne daňová povinnosť – bonus sa neuplatní, čiže sa nevypláca. Familienbonus Plus sa uplatňuje len za tie mesiace, za ktoré sú vyplácané rodinné prídavky. Uplatňuje sa v daňovom priznaní formulárom L1k, resp. si ho môžu dať zamestnanci uplatniť formulárom E30 počas roka u zamestnávateľa. Familienbonus Plus si môžu na polovicu uplatniť obaja rodičia dieťaťa.

Cenník pre spracovanie Daňového priznania pre opatrovateľský personál a živnostníkov v Rakúsku:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku 49,90 €
Spracovanie daňového priznania na Slovensku + posúdenie povinnosti podania daňového priznania v Rakúsku 59,90 €
Spracovanie daňového priznania v Rakúsku 69,90 €
Spracovanie daňových priznaní komplet SK + AT 79,90 €

 

 

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 31.03.2024, resp. 01.04.2024
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2024, v online forme do 30.06.2024

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou alebo e-mailom na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

Podmienky pre vrátenie dane, resp. podanie daňového priznania zo závislej činnosti  v Rakúsku ak pracujete ako zamestnanec v Rakúsku

Daňové priznanie zo závislej činnosti v Rakúsku je povinný podať každý zamestnanec, ktorý tam dosiahol zdaniteľný príjem:

 • Ak ste dosiahli príjem aj zo živnosti aj zo závislej činnosti súbežne
 • Ak ste dosiahli príjem zo závislej činnosti a ďalších príjmov vyšších ako 730,-
 • Ak ste v Rakúsku nepracovali počas kalendárneho roka celý rok
 • Ak máte nárok na odpočítateľnú položku na manželku a deti
 • Ak máte nárok na ďalšie odpočítateľné položky

O vrátenie dane prostredníctvom podania daňového priznanie zo závislej činnosti je možné požiadať v Rakúsku spätne za posledných 5 rokov. V rámci daňového priznania si môžete uplatniť vyplatenie daňových preplatkov a bonusov, ktoré vzniknú po podaní daňového priznania. Výška preplatku závisí do dĺžky pracovného pomeru počas kalendárneho roka a od samotnej situácie, v ktorej sa daňovník nachádza, či je slobodný, v manželstve, rozvedený, vdovec, alebo či vychováva maloleté deti.

K žiadosti o vrátenie dane je v prvom rade potrebný formulár EU/EWR (E9). Čiže daňovník pracujúci v Rakúsku si od svojho zamestnávateľa vyžiada potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Lohnzettel), potom musí najprv daňové priznanie z príjmov z Rakúska na Slovensku a následne musí požiadať slovenský daňový úrad o vydanie potvrdenia E9. Toto potvrdenie potom dokladá  k rakúskemu daňovému priznaniu o vrátenie dane.

Formulár E9 slúži na zistenie všetkých príjmov daňovníka dosiahnutých v kalendárnom roku aj mimo územia Rakúska. Bez tohto formuláre nie je možné požiadať o vrátenie dane z Rakúska. Ak by sa nedoložil formulár E9, tak v rakúskom daňovom priznaní by nemusel vzniknúť preplatok, preto je dôležité ho doložiť. Formulár E9 Vám vieme na vyžiadanie poskytnúť.

V Rakúskom daňovom priznaní zo závislej činnosti si môžete základ dane znížiť o rôzne položky a tým zvýšiť preplatok. Odpočítateľné položky musia spĺňať zákonom stanovené predpisy.

Odpočítateľné položky:

 • Arbeitskledung – pracovné oblečenie – musí súvisieť s výkonom vášho zamestnania
 • Arbeitsmittel – pracovné prostriedky – musia súvisieť s výkonom vášho zamestnania
 • Umzugskosten  - náklady spojené s presťahovaním – všetky výdavky, ktoré súvisia s presťahovaním a náklady s tým spojené
 • Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti, je dôležité tu zohľadňovať či ste slobodný, ženatý alebo či vychováte deti
 • Familienheimfahrten – náklady na cestovné do miesta svojho trvalého pobytu za rodinou
 • Fehlgelder -výdaje zamestnanca (účtenky, ktoré prepláca zamestnávateľ zamestancovi)
 • Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na dochádzanie do práce bicyklom
 • Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie za prácou – využívanie prostriedkov hromadnej dopravy
 • Reisekosten – cestovné náklady – sú to napr. náklady na ubytovanie, jazdu do zamestnania vlastným autom (je potrebné vedenie knihy jázd)
 • Telefongeühren – poplatky za telefón
 • Umzugskosten – náklady na sťahovanie

Iné ďalšie výdavky – napr.

 • Bewirtungsspesen – náklady na prevádzku pri istých udalostiach
 • Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné
 • Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a odborné časopisy
 • Fortbildungsaufwand -  náklady na ďalšie vzdelávanie
 • Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom

Pri všetkých týchto odpočítateľných položkách je potrebné všetko zdokladovať a mať ku tomu príslušné doklady (pokladničné doklady, faktúry..)

Taktiež si môžete uplatniť všetky bonusy na deti - bonus pre samoživiteľov rodín (Alleinverdienerabsetzbetrag) a pre samoživiteľov detí (Alleinerzieherabsetzbetrag), Familienbonus plus – nazývaný aj bonus pre rodiny s deťmi ako pri daňovom priznaní pre živnostníkov.

Daňový preplatok je vyplatený priamo rakúskym finančným úradom na účet klienta/daňovníka. Úhrada preplatku po podaní daňového priznania môže trvať 2-6 mesiacov, v závislosti od vyťaženosti finančného úradu. V prípade, že máte elektronickú komunikáciu z finančným úradom – daňové priznanie sa odovzdáva priamo cez portál finančného úradu a na danom portáli ste informovaný o všetkých vašich preplatkoch

Cenník pre vrátenie dane pre zamestnancov v Rakúsku zo závislej činnosti:

Spracovanie daňového priznania na Slovensku + vyžiadanie tlačiva EU/EWR (E9) 49,90 €
Vrátenie dane z Rakúska 10% z vrátenej dane, minimálne 47,00 €

Termín podania daňového priznania

Termín na podanie slovenského daňového priznania je do 31.03.2024, resp. 01.04.2024
Termín na podanie rakúskeho daňového priznania je do 30.04.2024, v online forme do 30.06.2024

Postup pri objednávke spracovania daňového priznania

1. Stiahnite si Záväznú objednávku daňového priznania.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si typ daňového priznania, ktoré požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou alebo e-mailom na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

Ďalšie poskytované služby:

Okrem spracovania daňového priznania a vrátenia dane pre Vás vieme zabezpečiť vybavenie rodinných prídavkov v Rakúsku, pozastavenie/obnovenie živnosti, zrušenie živnosti s alebo bez daňového čísla, založenie, resp. zrušenie dobrovoľného zdravotného pripoistenia v Rakúsku, prípadne poskytujeme súčinnosť a poradenstvo pri iných administratívnych úkonoch.

Postup pri záväznej objednávke o tieto služby

1. Stiahnite si Záväznú objednávku.
2. Vyplňte objednávku a vyberte si službu, ktorú požadujete spracovať.
3. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú objednávku odošlite poštou alebo e-mailom na našu adresu:
AT personalistika, s.r.o, Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou

Všetky bližšie informácie nájdete v tlačive Záväzná objednávka daňového priznania alebo nás prosím kontaktujte.

Zdroj: Finačná správa Slovenskej republiky
           Finančný úrad Rakúska

Aktualizované: 04.01.2024

Kontakt

Bc. Martina Adiová
Tel.: +421 918 604 826
Whatsapp/Viber: +421 918 604 826
E-mail: mzdy@atpersonalistika.sk

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.