Finančné opatrenia na podporu opatrovateľskej činnosti v Rakúsku

Finančný príspevok pre opatrovateľky v Rakúsku ,,Bleib da Bonus"

Spolkové krajiny Rakúska sa 1.4.2020 dohodli na jednotnom postupe pri odmeňovaní opatrovateliek za starostlivosť o rakúskych seniorov, ktoré majú z dôvodu pandémie predĺžený turnus a v Rakúsku ostali dlhšie. Jednorázový príspevok s názvom Bleib da Bonus vo výške 500 EUR sa týka tých opatrovateliek, ktoré ostali v Rakúsku minimálne o 4 týždne dlhšie ako bol ich pôvodný turnus (ostali min. 6 týždňov v Rakúsku = 2 týždňový turnus + 4 týždne navyše).

Žiadateľ (opatrovateľ/ka) v žiadosti nepotrebuje uvádzať Daňové číslo (Steuernummer).


⇨ Podmienky podania žiadosti pre Štajersko (Steiermark)

- žiadosť s názvom Antragsstellung für den "Betreuungsbonus für die 24-Stunden-Betreuung je potrebné si stiahnuť na webovej stránke
 https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/ziel/72574796/DE/
- v žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu opatrovanej osoby, ktorej budú peniaze zaslané na účet, tie následne odovzdá opatrovateľovi/ke
- ako adresu opatrovateľa/ky je potrebné uviesť miesto, kde momentálne vykonáva opatrovateľskú činnosť (adresu opatrovanej osoby)
- povinné prílohy k žiadosti sú: kópia pracovnej zmluvy, kópia občianskeho preukazu opratrovanej osoby a opatrovateľa/ky, akékoľvek potvrdenie o tom, že turnus bol predĺžený min. 4 týždne (napr. potvrdenie o príjme a pod.)
- vyplnenú žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať/ofotiť a odoslať  e-mailom na 24hbonus@stmk.gv.at
- je potrebné, aby formulár k žiadosti Formularvorlage zur Bestätigung der Auszahlung vyplnila a podpísala opatrovaná osoba spolu s aspoň 1 rodinným príslušníkom (napr. synom), resp. zákonným zástupcom a odoslala tento formulár e-mailom na 24hbonus@stmk.gv.at
- príspevok je v Štajersku oslobodený od daní a odvodov
- predĺženie turnusu (po ukončení pôvodného) musí začať pred 5.7.2020 a skončiť do 31.7.2020

⇨ Podmienky podania žiadosti pre Horné Rakúsko (Oberösterreich)

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na webovej stránke
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/233288.htm
- v žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu opatrovateľa/ky (môže byť aj slovenské)
- ako adresu opatrovateľa/ky je potrebné uviesť miesto, kde momentálne vykonáva opatrovateľskú činnosť (adresu opatrovanej osoby)
- povinné prílohy sú kópia pracovnej zmluvy a akékoľvek potvrdenie o dĺžke turnusu (dôkaz, že turnus trval dlhšie min. o 4 týždne, napr. potvrdenie o príjme)
- vyplnenú žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať/ofotiť a odoslať  e-mailom s prílohami na so.post@ooe.gv.at
- predĺženie turnusu (po ukončení pôvodného) musí začať pred 30.6.2020 a skončiť do 31.7.2020


⇨ Podmienky podania žiadosti pre Burgenland

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na webovej stránke
https://www.burgenland.at/themen/coronavirus/bonus-fuer-24-stunden-betreuerinnen/
- žiadosť vyplní opatrovateľ/ka, opatrovaná osoba alebo jej zástupca
- povinné prílohy k žiadosti sú: dôkaz o predĺžení cyklu najmenej o 4 týždne (napr. potvrdenie o príjme (Honorarnote)), kópia pracovnej zmluvy, kópia schválenia 24-hodinovej starostlivosti (túto žiadosť je potrebné mať od opatrovanej osoby)
- v žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu opatrovanej osoby alebo jej zástupcu, ktorej budú peniaze zaslané na účet, tie následne odovzdá opatrovateľovi/ke
- vyplnenú žiadosť je potrebné podpísať a s prílohami odoslať poštou na príslušný úrad (kompletný zoznam úradov a adries je uvedený na poslednej strane žiadosti)
- žiadosti je možné podávať do 31.12.2020

⇨ Podmienky podania žiadosti pre Vorarlbersko (Vorarlberg)

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na webovej stránke:
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/zulage-an-personen-in-der-24-stunden-betreuung
- žiadateľ (opatrovateľ/ka) musí mať prechodnú adresu (Meldezettel) v spolkovej krajine Vorarlberg
- o prílohách k žiadosti rozhoduje príslušný úrad Gemeinde, podľa adresy, kde opatrovateľka žiada o finančný príspevok
- žiadosť je možné odoslať poštou alebo odovzdať osobne v origináli na príslušný úrad (Gemeinde) podľa adresy
- žiadosť je možné podať do 31.7.2020

⇨ Podmienky podania žiadosti pre Korutánsko (Kärnten)

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na webovej stránke:
https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=131&subthema=139&detail=588
- v žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu opatrovanej osoby alebo jej zástupcu, ktorej budú peniaze zaslané na účet, tie následne odovzdá opatrovateľovi/ke
- finančná podpora platí, ak sa štandardný turnus začal počas pandémie alebo najneskôr do 31.12.2020 a bol predĺžený o najmenej 4 týždne
 - povinné prílohy k žiadosti sú: dôkaz o predĺžení cyklu najmenej o 4 týždne (napr. potvrdenie o príjme (Honorarnote)), kópia pracovnej zmluvy, kópia schválenia 24-hodinovej starostlivosti (túto žiadosť je potrebné mať od opatrovanej osoby)
- vyplnenú žiadosť je potrebné podpísať a s prílohami odoslať poštou na príslušný úrad (adresa je uvedená na poslednej strane žiadosti)
- predĺžený turnus musí byť ukončený do 30.6.2020

⇨ Podmienky podania žiadosti pre Dolné Rakúsko (Niederösterreich)

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na webovej stránke:
http://www.noe.gv.at/noe/Pflege/NOe_Modell_zur_24-Stunden-Betreuung.html
- v žiadosti je potrebné uviesť číslo účtu opatrovanej osoby alebo jej zástupcu, ktorej budú peniaze zaslané na účet, tie následne odovzdá opatrovateľovi/ke
- povinné prílohy sú: dôkaz o predĺžení cyklu najmenej o 4 týždne (napr. potvrdenie o príjme (Honorarnote)), kópia pracovnej zmluvy, kópia schválenia 24-hodinovej starostlivosti (túto žiadosť je potrebné mať od opatrovanej osoby)
- vyplnenú žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať/ofotiť a odoslať  e-mailom s prílohami na post.gs5@noel.gv.at
- predĺžený turnus musí začať najneskôr 30.6.2020


⇨ Podmienky podania žiadosti pre Tirolsko (Tirol)

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na stránke:
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/soziales/foerderungen/
- povinné prílohy k žiadosti sú: dôkaz o predĺžení cyklu najmenej o 4 týždne (napr. potvrdenie o príjme (Honorarnote)), kópia pracovnej zmluvy
- žiadosti je možné podávať do 31.12.2020

⇨ Podmienky podania žiadosti pre Viedeň (Wien)

- žiadosť sa vypĺňa online na stránke:
https://www.wko.at/service/w/Antrag-Betreuungsbonus-sk.html
- k žiadosti je potrebné pripojiť kópiu občianského preukazu alebo pasu, potvrdenie o predĺžení turnusu a dôkaz o pôvodnom časovom období opatrovania/predĺženom časovom období opatrovania prostredníctvom potvrdení o príjme
- žiadosti je možné podávať do 31.12.2020

⇨ Podmienky podania žiadosti pre Salzbursko (Salzburg)

- žiadosť je potrebné si stiahnuť na stránke:
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/pflege-und-betreuung/pflege-zuhause/24-stunden-betreuung-sonderp
- žiadosti je potrebné pripojiť  dôkaz o predĺžení cyklu najmenej o 4 týždne (napr. potvrdenie o príjme (Honorarnote)), kópiu pracovnej zmluvy,  kópiu pasu opatrovateľa/ky, kópiu dokladu o bankovom účte opatrovateľa/ky
- žiadosť je možné podávať do 3 mesiacov od ukončeného predĺženého turnusu
- žiadateľ a majiteľ účtu musí byť tá istá osoba
- žiadosť je možné poslať elektronicky vyplnenú, podísanú a oskenovanú s prílohami na soziales@salzburg.gv.at
- žiadosti je možné podávať do 31.12.2020
- predĺženie turnusu (po ukončení pôvodného) musí začať pred 30.6.2020 a skončiť do 31.7.2020


Fond núdze (Härtefallfonds)

Pre živnostníkov, ktorí z dôvodu pandémie Koronavírusu nemôžu vykonávať svoju činnosť a sú ekonomicky poškodení súčasnou situáciou ohlásila Rakúska obchodná komora (WKO) možnosť požiadať o finančný príspevok (z Fondu núdze).

Žiadosti je možné podávať online na stránke WKO do konca roka 2020.

Fond núdze sa zameriava na pomoc firmám a živnostníkom.  Uchádzať sa oň môžu tieto skupiny:

- podnikateľ s jedným zamestnancom,

- mikropodnikatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov,

- podnikatelia poistení v rámci GSVG / FSVG,

- nové samostatne zárobkovo činné osoby, napr. lektori a umelci, novinári, psychoterapeuti,

- zamestnanci na ,,voľnej nohe", napríklad tréneri,

- voľné živnosti (teda aj opatrovatelia/ľky)

 

Fond núdze poskytuje nenávratný finančný príspevok, ktorý pozostáva z 2 fáz:
 

⇨ Fáza 1

Žiadosti v 1. fáze bolo možné podať do 17.4.2020
O pomoc z tejto fázy mohli žiadať iba živnosti, ktoré sú založené najneskôr  31.12.2019.
 

⇨ Fáza 2:

- ide o rozšírenie 1. fázy finančnej podpory.
- v tejto fáze je možné žiadať o podporu aj pre živnosti, ktoré sú založené v tomto roku 2020.
- žiadosti je možné podávať online na stránke WKO od 20.4.2020 do 31.12.2020
- finančná podpora môže byť vo výške max. 2 000 EUR mesačne po dobu maximálne 3 mesiacov. Grant je založený na výške ušlého príjmu. Obdobie ušlého príjmu z dôvodu pandémie Koronavírusu sa počíta od 15.3.2020

ⓘ Pre podanie žiadosti je potrebné mať pridelené Daňové číslo (Steuernummer).
     Ak nemáte daňové číslo, je potrebné oň požiadať Finančný úrad v Rakúsku.
Upozornenie: Požiadaním a pridelením daňového čísla Vás môže Sociálna poisťovňa v Rakúsku (SVS) vyzvať na spätné doplatenie daní a odvodov.

ⓘ V žiadosti je potrebné vyplniť bankové číslo účtu v Rakúsku (nie slovenské). Žiadateľ a majiteľ účtu musí byť tá istá osoba.


Na požiadanie Vám vieme pomôcť s vyššie spomínanými finančnými príspevkami. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na: mzdy@fermeria.sk
 

 

Odvody a daňové priznanie
 

Ak Vás Koronavírus priamo alebo nepriamo postihuje, ste v karanténe alebo máte ťažkosti s platením odvodov z dôvodu súčasnej pandémie, máte možnosť požiadať o odklad platenia odvodov alebo zaplatiť v splátkach, či požiadať o dočasné zníženie vymeriavacieho základu.

Žiadosť možno podať pomocou online formulára. Všetky informácie nájdete v tomto odkaze.

 

Termín podania slovenského daňového priznania je s ohľadom na pandémiu Koronavírusu (COVID-19) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 

Rakúske daňové priznanie je možné podať do 30.4.2020, v online forme do 30.6.2020.


V prípade otázok ohľadom príspevkov, odvodov a daňových priznaní nás kontaktujte na Tel.č./Whatsapp/Viber: 
+421 918 604 826 alebo e-mailom na mzdy@fermeria.sk

 


 

Aktualizované: 23.9.2020

zdroje: www.wko.at, www.svs.at, www.nachrichten.at

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Prečítať viac

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.