Pracovné ponuky, práca v zahraničí, personálna agentúra, opatrovanie v Rakúsku
sk de

Opatrovateľský kurz

Chceli by ste sa stať opatrovateľom, ale chýba Vám potrebné vzdelanie? Riešením pre Vás sú naše kurzy opatrovania.

Aktuálny zákon o sociálnych službách vyžaduje od všetkých záujemcov o poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti zdravotnícke vzdelanie, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania. V prípade, že takéto vzdelanie nemáte, ponúkame Vám možnosť doplniť si ho absolvovaním nášho akreditovaného Kurzu opatrovania v rozsahu 230 hodín.

Pre koho je opatrovateľský kurz určený?

Kurz opatrovania je určený pre každého, kto má záujem poskytovať opatrovateľské služby na profesionálnej úrovni s podmienkou, že dosiahol min. základné vzdelanie a je psychicky i fyzicky spôsobilý pre poskytovanie opatrovateľskej služby.
Kurzy realizujeme jednak pre individuálnych záujemcov, ale aj pre zariadenia sociálnych služieb, prípadne zdravotnícke zariadenia pre vyškolenie vlastného personálu.

Čo je cieľom opatrovateľského kurzu?

Hlavným cieľom kurzu opatrovania je pripraviť budúcich opatrovateľov a opatrovateľky na plnohodnotný výkon opatrovateľskej služby poskytovanej seniorom a ľudom, ktorí sú pre nepriaznivý zdravotný stav na takúto službu odkázaní.
K tomuto cieľu vedie aj obsahová skladba kurzu, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej výučby zameranej na zvládnutie každodenných aktivít i nepredvídateľných a náročných situácií v opatrovateľskej praxi.

Kde nachádzajú profesionálni opatrovatelia/opatrovateľky svoje uplatnenie a čo absolvovaním kurzu získavajú?

Každý absolvent akreditovanéhu kurzu sa môže uplatniť ako osobný opatrovateľ klienta v jeho domácom prostredí, ale aj ako opatrovateľ v zariadeniach sociálnych služieb, prípadne v zdravotníckych zariadeniach.
Opatrovatelia a opatrovateľky sú pre svojich klientov nielen pomocníkmi pri zvládaní každodenných činností, ale sú aj ich spoločníkmi, čo pomáhajú zlepšiť kvalitu ich života.

Každý absolvent kurzu získava:

 • odbornú spôsobilosť pre výkon danej profesie deklarovanú vydaným osvedčením platným v SR a v krajinách EÚ,
 • vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre úspešný výkon opatrovateľskej služby,
 • profesionálnu istotu pri zvládaní bežných i nepredvídateľných a náročných situácii v opatrovaní klientov všetkých vekových kategórií,
 • odborné zručnosti pre opatrovanie svojich blízkych v domácom prostredí,
 • schopnosť pracovať s opatrovateľskou i zdravotnou dokumentáciou o klientovi na profesionálnej úrovni,
 • schopnosť primerane komunikovať s klientmi s rôznym postihnutím a napĺňať tak ich sociálne potreby,
 • novú kvalifikáciu a následne možnosť získania pracovného miesta v oblasti domácej alebo inštitucionalizovanej opatrovateľskej starostlivosti na Slovensku alebo v zahraničí.

Aký je časový rozsah kurzu, jeho organizácia a obsah vzdelávania?

Celkové trvanie kurzu je 230 vyučovacích hodín (150 hodín teórie a 80 hodín praxe). Kurz je rozdelený do viacerých vzdelávacích blokov v dopoludňajších a popoludňajších hodinách (príp. aj večerných) počas pracovných dní (príp. aj v sobotu). Periodicitu výučbových stretnutí a dobu ich trvania si účastníci môžu dohodnúť podľa svojich časových možností s manažérom kurzu počas úvodného stretnutia. Pri organizácii stretnutí však musíme v každom prípade rešpektovať zásady psychohygieny, aby nedochádzalo k únave účastníkov i lektorov kurzu, čo by mohlo znížiť efektívnosť vzdelávania.

Obsahom jednotlivých vzdelávacích blokov je oboznámenie sa s problematikou v oblastiach:

 • sociálnej starostlivosti (legislatíva v oblasti sociálnych služieb, základy sociálnej pomoci v krajinách EÚ, opatrovateľská starostlivosť, ...),
 • zdravotníckej starostlivosti (opatrovateľstvo, základy anatómie a fyziológie, základy hygieny, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko zdravotne postihnutých, základy fyzioterapie, ...),
 • psychológie (komunikácia a zvládanie konfliktov, psychické poruchy v starobe s dôrazom na demenciu a špecifiká komunikácie s klientmi postihnutými demenciou, ...),
 • odbornej praxe (v zariadení sociálnych služieb).

Aký je spôsob ukončenia kurzu?

Na záver kurzu (po teoretickej a praktickej výučbe) účastníci zložia záverečnú skúšku pozostávajúcu z písomného testu a ústnej skúšky pred 3-člennou komisiou zloženou z lektorov a zástupcu organizácie. Absolventi získajú odbornú spôsobilosť pre výkon opatrovateľskej služby a osvedčenie (v slovenskom a nemeckom jazyku) s celoštátnou platnosťou a s platnosťou v krajinách EÚ.

Kto sú lektori kurzu?

Výučbu počas kurzu opatrovania vedie tím lektorov – odborníkov z oblasti sociálnej práce, ošetrovateľstva, fyzioterapie, dietetiky, urgentnej zdravotnej starostlivosti a psychológie. Lektori volia metódy výučby tak, aby mali účastníci možnosť si čo najviac opatrovateľských úkonov sami vyskúšať.

Ceny opatrovateľského kurzu

Aktuálna cena opatrovateľského kurzu je uvedená v cenníku.

Cena opatrovateľského kurzu zahŕňa:

 • 230-hodinový vzdelávací program,
 • študijnú príručku (v rozsahu 160 strán),
 • vyhotovenie osvedčenia,
 • malé občerstvenie

Možno ju uhradiť:

 • prevodom:
  Tatra banka, a. s.
  Číslo účtu: 2949460299/1100
  Variabilný symbol: číslo predfaktúry
 • osobne po vyplení prihlášky na adrese:
  AT personalistika, s. r. o.
  Hronského 2 712
  093 01 Vranov nad Topľou

Najlepším absolventom kurzu, ktorí sa rozhodnú využiť služby našej agentúry pri sprostredkovaní opatrovateľskej činnosti v zahraničí, ponúkame možnosť zníženia ceny sprostredkovateľského poplatku o uhradenú cenu kurzu.
Viac informácií o cenách a ponúkaných zľavách nájdete v cenníku.

Aké sú termíny konania kurzov?

Termín konania opatrovateľského kurzu závisí od počtu záväzne prihlásených uchádzačov. V prípade ich dostatočného počtu bude termín stanovený a včas oznámený všetkým prihláseným záujemcom telefonicky i prostredníctvom tejto webovej stránky. Maximálny počet účastníkov jedného kurzu opatrovania je 15 osôb.

Kde, kedy a ako sa môžete prihlásiť?

Kurz opatrovania prebieha v priestoroch personálnej agentúry AT Personalistika, s.r.o. na Hronského ulici č. 2712 vo Vranove nad Topľou, na 2. poschodí. (Budova sa nachádza za Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vo dvore). Prihlasovať sa môžete priebežne počas celého roka, a to:

Prihlásenie na kurz

Aktuálne ponuky opatrovania

Región:
Niederösterreich
Plat:
Dohodou
Nástup:
31.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
23.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Región:
Oberösterreich
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Región:
Steiermark
Plat:
Dohodou
Nástup:
29.08.2018
Všetky ponuky